ΕΤΥ-306
Φυσική Στερεάς Κατάστασης ΙΙ: Ηλεκτρονικές και Μαγνητικές Ιδιότητες

Διδάσκων

Γ. Κοπιδάκης
email
kopidaki@materials.uoc.gr
τηλέφωνο
2810394218
γραφείο
B-209, Κτήριο Επιστήμης Υπολογιστών

Ανακοινώσεις

Ύλη μαθήματος (από τον οδηγό σπουδών)

Διδακτέα ύλη

Γενική ανασκόπηση Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης:
από τα άτομα (ιόντα-ηλεκτρόνια) στα στερεά.

Ηλεκτρονικές, ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες των στερεών

Μαγνητικές ιδιότητες των στερεών

Υπεραγωγιμότητα

Βαθμολογία

Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει από την προαιρετική εξέταση προόδου (50%) και από την υποχρεωτική τελική εξέταση (50% αν ο βαθμός της είναι χειρότερος από το βαθμό της προόδου ή 100% αν ο βαθμός της είναι καλύτερος από το βαθμό της προόδου).

Βιβλιογραφία

  1. Ε.Ν. Οικονόμου, «Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τόμος Ι: Mέταλλα, Ημιαγωγοί, Μονωτές», ΠΕΚ, Ηράκλειο 1997.
  2. C. Kittel, «Εισαγωγή στη Φυσική Στερεάς Καταστάσεως», 5η Έκδοση, μετάφραση στα Ελληνικά Χ. Παπαγεωργόπουλου, ‘Εκδοση Γ. Πνευματικού, Αθήνα 1979.
  3. Σ. Τραχανά, «Κβαντομηχανική I: Θεμελιώδεις Αρχές, Απλά Συστήματα, Δομή της Ύλης. Μια Βασική Εισαγωγή για Φυσικούς, Χημικούς και Μηχανικούς», ΠΕΚ, Ηράκλειο 2005.
  4. W.D. Callister, Jr., «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών», 5η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη 2004.
  5. Ε.Ν. Οικονόμου, «Φυσική Στερεάς Κατάστασης, Τόμος ΙΙ: Τάξη, Αταξία, Συσχετίσεις», ΠΕΚ Ηράκλειο 2003.

Χρήσιμα αναγνώσματα

Οι σημειώσεις από τις διαλέξεις καλύπτουν πλήρως τους μαθησιακούς στόχους του μαθήματος. Για συμπληρωματική μελέτη προτείνονται τα παρακάτω κεφάλαια από τη βιβλιογραφία.

Από

  1. : Κεφ. 1, 2, 3, 6, (8), 9
  2. : Κεφ. 6, (7), 8, 10, 14, 15
  3. : Κεφ. 14
  4. : Κεφ. 18, 21
  5. : Κεφ. 30

Προτεινόμενες ασκήσεις

Οι ασκήσεις είναι προαιρετικές.

Ασκήσεις